โรงเรียนพัทลุง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เข้าสู่ระบบสำหรับนักเรียน

ข้อมูลการลงทะเบียนตามนักเรียนรายชั้น
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6